Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) společnosti Smart Solution Company s.r.o., IČO: 25002503, DIČ: CZ25002503 se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 10630, jakožto provozovatele e-shopu electro-room.cz, e-mail: info@smart-solution-company.cz, telefonní číslo: +420 607 441 504 (dále jen „My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://www.electro-room.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

Nedílnou součástí Podmínek je rovněž Reklamační řád, který naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

 I. NĚKTERÉ DEFINICE

1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu a slouží i jako Záruční list;

7. Záruční doba je v případě koupě zboží spotřebitelem ze zákona 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak), a tato začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Na kupující podnikatele (firmy) se tato záruční doba nevztahuje. Kupující podnikatel však má právo uplatnit práva z vadného plnění v případě skrytých vad do 6 měsíců od převzetí zboží;

8. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

9. Vy nebo také Kupující je osoba nakupující na Našem E-shopu;

10. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

11. Objemové zboží je velký spotřebič. Hlavními kritérii určujícími Objemové zboží je hmotnost převyšující 31,5 kg nebo nejdelší strana Zboží přesahující 120 cm nebo součet všech stran Zboží přesahující 300 cm nebo i kombinace vypsaných kritérií.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží a následně vystavit daňový doklad, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.  V případě nákupu Zboží na firmu také název společnosti, IČ A DIČ.

d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat. Tuto informaci je vhodné uvádět do pole „Zadat poznámku pro prodejce".

4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete, až do doby jejího vytvoření, údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby" Objednávku vytvoříte. Stisknutím tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby" zároveň potvrzujete Vaše seznámení se a souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Podmínky ochrany osobních údajů, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby" budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  

7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte do 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 180 dní nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

7. S uživatelským účtem se pojí výhody spočívající zejména v možné finanční úspoře díky věrnostní či množstevní slevě, případně jejich kombinaci, a rovněž časové úspoře, neboť za Vás systém automaticky vyplní Vaše osobní údaje uložené v nastavení Vašeho účtu. Nicméně ale tyto údaje doporučujeme kontrolovat. Za správnost těchto údajů ručí Kupující.

8. Na našem E-shopu existují 3 typy uživatelských účtů (zákazníků):

Nový zákazník (registrován může být koncový zákazník i společnost)

Stálý zákazník (registrace podléhá procesu autorizace ze strany administrátora e-shopu, tento typ účtu a s ním spojené výhody je schvalován zákazníkům, kteří na našem E-shopu zakoupili 15 a více kusů libovolných produktů)

Velkoobchodní odběratel (registrace podléhá procesu autorizace ze strany administrátora e-shopu, podmínky pro tuto registraci jsou dojednány individuálně a na základě písemné domluvy mezi E-shopem a Velkoobchodním odběratelem)

9. S každým z uvedených typů uživatelských účtů se pojí výhody ve formě věrnostních a množstevních slev. Přehled jednotlivých slev pro první dvě skupiny naleznete v názorné tabulce níže. Podmínky systému výhod pro velkoobchodní odběratele stanovujeme na základě individuálních potřeb velkoobchodních odběratelů, kteří se na našem E-shopu budou chtít zaregistrovat s tímto statusem.

Typ účtu: Nový zákazník  % sleva
Věrnostní sleva

Od částky 30 000 Kč za uskutečněné (uhrazené) objednávky ->

2 %

Od částky 60 000 Kč za uskutečněné (uhrazené) objednávky ->

4 %

Množstevní sleva

Od počtu 3 kusů stejného produktu v rámci jedné objednávky ->

3 %

Maximální výše slevy

Po uskutečnění (uhrazení) objednávek v celkové výši 60 000 Kč a vyšší a současně objednání 3 stejných produktů v rámci jedné objednávky je výše slevy pro tuto konkrétní objednávku (množstevní sleva se však vztahuje pouze na položky objednané po 3 kusech a více, ne na celou objednávku v případě, že tato obsahuje i jiné zboží v množství, které nesplňuje požadavky pro získání množstevní slevy) ->

 7 %


Typ účtu: Stálý zákazník
% sleva
Věrnostní sleva Od částky 60 000 Kč za uskutečněné (uhrazené) objednávky ->
5 %
Množstevní sleva Od počtu 3 kusů stejného produktu v rámci jedné objednávky -> 4 %
Maximální výše slevy Po uskutečnění (uhrazení) objednávek v celkové výši 60 000 Kč a vyšší a současně objednání 3 stejných produktů v rámci jedné objednávky je výše slevy pro tuto konkrétní objednávku (množstevní sleva se však vztahuje pouze na položky objednané po 3 kusech a více, ne na celou objednávku v případě, že tato obsahuje i jiné zboží v množství, které nesplňuje požadavky pro získání množstevní slevy) -> 9 %

 

10. Náš e-shop poskytuje základní výhody ve formě množstevní slevy i pro neregistrované zákazníky. Pokud u nás nemáte založený uživatelský účet a uskutečníte objednávku, v rámci které do košíku vložíte 3 a více kusů stejného produktu, které si následně i objednáte, automaticky získáváte slevu 2 % u daných položek.

 

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. Výjimku tvoří pouze případy uvedené v článku III.7. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 2 dnů.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu SHOPTET PAY, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 2 dnů.

c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží. Upozorňujeme na to, že v případě zvolení způsobu platby dobírkou, bývá zpravidla dodací doba objednávky o 1 až 2 pracovní dny delší než v případě platby platební kartou online či bankovním převodem (při tomto způsobu platby samozřejmě záleží i na tom, kdy k platbě přistoupíte).

d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně na adrese: Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.

5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

VI. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a) Osobní odběr na Naší provozovně na adrese: Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou (uvedená adresa osobního odběru se může lišit v případě velkorozměrového zboží, v takovém případě bude Kupující na změnu adresy osobního odběru Prodávajícím upozorněn e-mailem);

b) Doručení prostřednictvím dopravních společností DPD, FedEx, GEBRÜDER WEISS, PPL, UPS.

2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba doručení uvedená na E-shopu (1-5 dní) je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Jedná se vždy o pracovní dny a to z důvodu, že dopravci, které využíváme pro dodání Zboží, nedoručují Zboží ve dnech pracovního volna a ve dnech státních svátků. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

4. Při přebírání Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupením od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. VI.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

10. V některých případech se může stát, že zboží uvedené jako skladem nebude možné doručit nebo jej nebude možné doručit ve standartní dodací lhůtě. Zejména se jedná o situace, kdy dochází k aktualizaci systému skladu nebo technických výpadků. V takovém případě Vás budeme kontaktovat bez zbytečného odkladu a informovat Vás o prodloužení dodací lhůty případně Vám zašleme nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce nebo nabídku alternativního produktu. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy potvrdíte souhlas s prodloužením dodací lhůty, Naši upravenou nabídku případně alternativní nabídku. V případě, že zboží nebude možné doručit, Vás budeme neprodleně kontaktovat a pokud nedojde k následnému uzavření Smlouvy potvrzením Vašeho souhlasu alternativního produktu, budou Vám navráceny všechny platby přijaté od Vás, a to bezodkladně nejdéle však do 3 dnů od Naší dohody o způsobu řešení.

 

VII. DORUČENÍ OBJEMOVÉHO ZBOŽÍ

1. Objemové zboží tvoří speciální kategorii Námi prodávaného Zboží. Hlavními ukazateli Objemového zboží jsou: hmotnost převyšující 31,5 kg nebo nejdelší strana Zboží přesahující 120 cm nebo součet všech stran Zboží přesahující 300 cm nebo i kombinace vypsaných kritérií. Jedná se o velké spotřebiče. Příkladem mohou být zejména chladničky, myčky, pračky, sušičky, nábytek a další. U tohoto typu Zboží je nutné počítat s možností delší dodací doby. Jako obvyklou dobu dodání uvádíme 2-7 dnů. Jedná se vždy o pracovní dny a to z důvodu, že dopravci, které využíváme pro dodání Zboží, nedoručují Zboží ve dnech pracovního volna a ve dnech státních svátků.

2. U objemového zboží rovněž nabízíme příplatkovou službu, kterou si můžete zvolit v rámci objednávkového formuláře - tzv. Komfortní dodání. Tato příplatková služba zahrnuje telefonickou avizaci a domluvení termínu doručení, doručení v domluveném termínu, výnos do patra dvoučlennou posádkou, vybalení produktu, odstranění aretačních a ochranných prvků, připojení k předem připraveným rozvodům vody, odpadu a elektřiny, odvoz a ekologická likvidace obalového materiálu a starého spotřebiče. Je třeba ještě zdůraznit, že se tato příplatková služba vztahuje pouze na Objemové zboží. Je placena u každého zboží zvlášť s tím, že od dvou a více kusů je cena této služby zvýhodněna, tj. finální částka této příplatkové služby není, v případě objednání dvou a více kusů Objemového zboží, tvořena násobky základní ceny za tuto příplatkovou službu a objednaného počtu kusů.

3. V případě Objemového zboží důrazně doporučujeme zkontrolovat nejen neporušenost obalu, ale zároveň Objemové zboží před dopravcem rovnou rozbalit (tato služba je součástí příplatkové služky Komfortní dodání) a ujistit se, že Zboží je bez vad. V případě, že by Zboží bylo mechanicky poškozeno, je třeba tuto informaci zanést do předávacího protokolu, který u sebe bude mít přepravce, ještě před jeho podepsáním z Vaší strany. Tento postup výrazně urychlí proces reklamace Zboží a rovněž Kupující bude mít důkaz, že vadu sám nezpůsobil a tím pádem předejde výjimce § 2167 Občanského zákoníku, kdy mu právo z vadného plnění nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VI.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat a na základě reklamy prodejce a/nebo výrobce;

b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

f) není zatíženo právy třetích stran.

2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3. Záruční doba je v případě koupě zboží spotřebitelem ze zákona 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak), a tato začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Na kupující podnikatele (firmy) se tato záruční doba nevztahuje. Kupující podnikatel však má právo uplatnit práva z vadného plnění v případě skrytých vad do 6 měsíců od převzetí zboží.

Záruční doba u Zboží je na e-shopu electro-room.cz značena následujícími způsoby:

a) v případě plné záruční doby, tedy 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, naleznete v doplňkových parametrech Zboží údaj: G024M;

b) v případě zkrácené záruční doby, která se vztahuje na použité zboží, se jedná o 6ti až 12ti měsíční záruční dobu. V doplňkových parametrech Zboží naleznete údaj: G006M nebo G012M .

4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VIII.1, můžete Nám takovou vadu bezodkladně oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek a který je rovněž možné stáhnout zde. V uplatnění práva z vadného plnění můžete zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. VIII.5, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. Berte na vědomí, že požadovaný způsob vyřízení reklamace je pouze Vašim návrhem. My jakožto Prodávající jsme oprávněni rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace sami, a to na základě platné legislativy a s ohledem na aktuální stav reklamace. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. VIII.6 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady opravou Zboží, pokud je to možné;

b) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží, pokud není možné Zboží opravit;

c) na přiměřenou slevu z Ceny, jestliže má Zboží vady neodstranitelné, jež však nebrání řádnému užívání Zboží;

d) na výměnu Zboží za nové či na odstoupení od Smlouvy a následné vrácení peněž, jestliže Zboží má sice vady odstranitelné, ale stejná vada se po jejím odstranění objeví ještě nejméně 2x nebo má Zboží větší počet vad současně, tedy nejméně 3 nebo vada nebyla odstraněna ani do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. To však za podmínek, že jste Nám na Naše vyžádání poskytli součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůta (30 dnů) adekvátně prodlužuje o čas, ve kterém Kupující tuto součinnost neposkytl.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady. Opět k Vámi zvolenému způsobu přihlídneme, ale nemusíme mu vyhovět, pokud nám to platná legislativa či aktuální stav reklamace přímo nenařizuje.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady opravou Zboží, pokud je to možné;

b) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas (s ohledem na výše zmiňované poskytnutí součinnosti z Vaší strany nutného k vyřízení reklamace) nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad (nejméně 2x) po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží (nejméně 3).

6. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

7. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

8. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

11. V případě, že jste právnická osoba, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 12 měsíců od převzetí Zboží.

12. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek a kterou si můžete také stáhnout zde.

3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;

c) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

g) dodávka novin, periodik nebo časopisů;

h) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

4. Lhůta k odstoupení dle čl.  IX.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, včetně originálního obalu.

6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. IX.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu k Vám, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

7. Odpovídáte Nám za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. VI.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

X. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1. Nejsme ve vztahu ke Kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@electro-room.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Na webovém rozhraní E-shopu vždy naleznete aktuální verzi Podmínek, se kterou je nutné se seznámit a potvrdit Váš souhlas před objednáním Zboží. Oznámení o změnách současně můžete nalézt v sekci Aktuality na E-shopu. O změně Vás budeme informovat v případě, že Vám máme na základě Smlouvy dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. V takovém případě Vám Informace o změně zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

5. Přílohou Podmínek č. 1 je vzorový formulář pro reklamaci (ke stažení zde) a přílohou Podmínek č. 2 je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (ke stažení zde).

6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 16. 05. 2023 a tímto dnem pozbývají účinnosti veškeré předchozí verze. Jejich účinnost bude trvat až do vydání nových Podmínek.

8. Všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI (ke stažení zde)

Formulář pro reklamaci zboží


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (ke stažení zde)

Formulář pro odstoupení od smlouvy